پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورهای همسایه 2 )

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورهای همسایه 2 )

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورهای همسایه 2 )

پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس دوازدهم : کشورهای همسایه 2

تعداد اسلاید : 14 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (حرکت های زمین)

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (حرکت های زمین)

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (حرکت های زمین)

پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس سیزدهم : حرکت های زمین

تعداد اسلاید : 18 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 

 

 


پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (زندگی در نواحی مختلف جهان)

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (زندگی در نواحی مختلف جهان)

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (زندگی در نواحی مختلف جهان)

پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس چهاردهم : زندگی در نواحی مختلف جهان

تعداد اسلاید : 12 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازگشت از سفر حج)

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازگشت از سفر حج)

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازگشت از سفر حج)

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس پانزدهم : بازگشت از سفر حج

تعداد اسلاید : 13 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (مدینه شهر پیامبر)

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (مدینه شهر پیامبر)

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (مدینه شهر پیامبر)

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس یازدهم : مدینه شهر پیامبر (ص)

تعداد اسلاید : 11 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 1)

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 1)

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 1)

پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس هفدهم : سفر به کربلا(1)

تعداد اسلاید : 13 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 2)

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 2)

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا 2)

پاورپوینت درس 18 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس یازدهم : سفر به کربلا (2)

تعداد اسلاید : 11 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند)

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند)

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند)

پاورپوینت درس 19 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس نوزدهم : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

تعداد اسلاید : 13 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 

 


پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیر کاردان,شهرهای آباد)

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیر کاردان,شهرهای آباد)

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیر کاردان,شهرهای آباد)

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس بیستم : وزیر کاردان,شهرهای آباد

تعداد اسلاید : 16 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم(کشورگشایان بی رحم)

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم(کشورگشایان بی رحم)

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم(کشورگشایان بی رحم)

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس یازدهم : کشورگشایان بی رحم

تعداد اسلاید :  11 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازسازی ویرانه ها)

پاورپوینت درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس بیست و دوم : بازسازی ویرانه ها

تعداد اسلاید :  11 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

درس دهم : کشور ما چگونه اداره می شود

تعداد اسلاید : 14 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.

 


پاورپوینت درس سوم روان شناسی پایه یازدهم (احساس، توجه، ادراک)

پاورپوینت درس سوم روان شناسی پایه یازدهم (احساس، توجه، ادراک)

پاورپوینت درس سوم روان شناسی پایه یازدهم (احساس، توجه، ادراک)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 49اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است.

قسمتی از متن:

رمزگردانی به صورتهای مختلف صورت میگیرد. کودکان به صورت جزءبه جزء اطلا عات را رمزگردانی میکنند، در حالی که بزرگسالان به صورت کلی و خالصه رمزگردانی میکنند. رمزگردانی جزءبه جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است. در حالیکه رمزگردانی کلی در برگیرنده خالصه موضوع است. در رمزگردانی جزءبه جزء، امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمیتوان اعتماد کرد

 

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید 

 

 

اگرمشکلی در خرید داشتین میتونین از مرورگر(فایرفاکس ,اکسپلورر یا کروم)استفاده کنید و یا بانک عامل خود راتغییر دهید


دانلود طرح درس روزانه آهنربا علوم پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه آهنربا علوم پایه اول ابتدایی

 دانلود طرح درس روزانه آهنربا علوم پایه اول ابتدایی

 دانلود طرح درس روزانه آهنربا علوم پایه اول ابتدایی

 

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

                                                                                                                             

طرح درس روزانه آهنربا علوم اول ابتدایی (روش تدریس : حل مساله با استراتژی جروج پولیا)

 

طرح درس روزانه

نام درس : علوم           پایه ی : اول ابتدایی                تعداد فراگیران : ….

موضوع درس : آهن ربا

روش تدریس : حل مساله با استراتژی جروج پولیا

هدف کلی : آشنایی با آهن ربا

اهداف جزئی :

۱-    آشنایی فراگیران با خاصیت آهن ربا.

۲-    آشنایی فراگیران با طبقه بندی کردن اجسام به دو گروه آهن و غیره آهن.

۳-    آشنایی فراگیران با موارد استفاده از آهن ربا در زندگی روزمره.

۴-    آشنایی فراگیران با اشکال مختلف آهن ربا.

۵-    آشنایی فراگیران با خاصیت جذب و دفع در آهن ربا.

۶-     ……

اهداف رفتاری :

فراگیران پس از پایان درس باید توانایی داشته باشند:

۱-    خاصیت آهن ربا را بیان کنند (دانشی)

۲-    اجسامی را که جذب آهن ربا می شوند نام ببرند. (دانشی)


دانلود طرح درس روزانه حروف نویسی اعداد ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه حروف نویسی اعداد ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه حروف نویسی اعداد ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه حروف نویسی اعداد ریاضی پایه اول ابتدایی

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

       

               

طرح درس حروف نویسی اعداد ریاضی اول ابتدایی

 

نام درس : ریاضی       عنوان : حروف نویسی اعداد           کلاس : اول ابتدایی                        مدت : ۲۰دقیقه     نام مدرسه :              تعداد دانش آموزان :۳۵  نفر                   

هدف کلی

آشنای با روش حروب نویسی اعداد

اهداف جزئی

۱ ـ آشنایی با مفهوم در عدد و حروف .

۲ ـ %۹۰  فراگیران اعداد یک تا نه رابه عدد بنویسند.

۳ ـ %۹۰  فراگیران حروف را می خوانند .

۴ ـ %۸۷ فراگیران اعداد نوشته شده را به حروف صحیح می نویسند.

۵ ـ %۸۷ فراگیران عدد هر دسته را به حروف می نویسند .

۶ ـ %۸۷ فراگیران جدول عدد و حروف را درست حل می کنند.

مواد آموزشی

کارت های عدد و حروف ،‌برگه های متن ،‌گچ و تخته ،‌ کتاب درسی ،‌برگه سفید ،‌تخته مغتاطیسی ، نوار چسب ، کارت های تصویر .

روش تدریس

اکتشافی ، حل مسئله ، گروهای کوچک ، تمرین و تکرار.

اهداف عاطفی

۱ ـ اعداد یک تا نه را می شناسد .

۲ ـ اعداد یک تا نه را شماش می کنند .

                                                                                                       


دانلود طرح درس روزانه چرخه آب علوم اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه چرخه آب علوم اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه چرخه آب علوم اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه چرخه آب علوم اول ابتدایی 

تعداد صفحه :5

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

        

عنوان:چرخه اب

 

نام درس:علوم                                     پایه/مقطع:اول ابتدایی

 

صفحه:45و46                                    تعدادفراگیران:20نفر

 

روش تدریس:پرسش وپاسخ ونمایشی           نام مدرس:

 

هدف کلی:اشنایی باچرخه اب

هدف جزئی:1فراگیربامفهوم بخاراب اشناشود.2فراگیرطرزتشکیل ابررا

یادبگیرد.3فراگیرطرزتشکیل بخاررابداند.4فراگیرمراحل ایجادباران را

یادبگیرد.

هدف رفتاری:1چرخه اب راباشکل نشان دهد(مهارتی)2بتواندمراحل

تشکیل ابرراتوضیح دهد(دانشی)3بتواندمراحل تشکیل باران راتوضیح

دهد(دانشی)4نسبت به مشاهده باران علاقه نشان دهد(نگرشی)

 

ارزشیابی ورفتارورودی:سلام بچه های گلم.

-سلام.

-حالتون چطوره؟

-خوبیم.

                                                                                                                     


دانلود طرح درس روزانه تفریق ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تفریق ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تفریق ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تفریق ریاضی پایه اول ابتدایی

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

 

 

                        

طرح درس تفریق ریاضی پایه اول ابتدایی

نام درس : ریاضی               موضوع : تفریق           روش تدریس            پایه : اول

مدت : ۲۰ دقیقه          تعداد : ۳۵          مکان مدرسه

هدف کلی

دانش آموز با مفهموم تفریق آشنا شود .

هدف جزئی

دانش آموزان باید

۱ ـ نماد اعداد ۰ تا ۵ را بشناسد .

۲ ـ به مفهموم اعداد ۰ تا ۵ پی برده باشد .

۳ ـ به مفهموم کاهش یک مجموعه پی ببرد.

دانستنی ها :

۱ ـ تعداد اعضای کم شده از مجموعه های داده شده در فعالیت ها را بیان کند ( دانش )

۲ ـ به توجه به تصاویر کتاب و شکل های داده شده و فعالیت ها بیان کند . ( دانش )

۳ ـ مفهوم تفریق را به صورت ساده بیان کند . ( درک و فهم )

۴ ـ علامت تفریق را تشخیص دهد . ( دانش )

                                                                                                     


دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی (روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ)

 

نام درس : هدیه های او                  روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ

اهداف کلی:

آشنایی دانش آموز با مفهوم هدیه ( نعمت های ) خداوند

اهداف جزئی :

۱ـ تشکر از خداوند بخاطر نعمت هایش

۲ـ آشنایی با مفهوم هدیه های خداوند

۳ـ آشنایی بامهربانی ها و محبت های خداوند

اهداف رفتاری

بتواند مفهوم نعمت را با مفهوم هدیه بیان کند ( دانش )


دانلود طرح درس روزانه گفت وگو با خدا هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه گفت وگو با خدا هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه گفت وگو با خدا هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه گفت وگو با خدا هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

 

مشخصات کلی

عنوان کتاب:هدیه های آسمانی      زمان: 45 دقیقه       تعداد فراگیران۲۴     تاریخ:

پایه تحصیلی:سوم ابتدایی   عنوان درس: گفت و گو با خدا  طراح:                   درس: ۹

هدف کلی

آشنایی دانش آموزان با آداب نماز

هدف جزئی

آشنایی دانش آموزان با آداب نماز و گفت و گو با خداوند.

آشنایی با ویژگی های پیامبر موقعه ی اذان

آشنایی با چگونگی خواندن نماز سه رکعتی و چهار رکعتی

هدف رفتاری

دانش آموزان پس از پایان تدریس معلم بتواند در کلاس های درس: 1- بتوانند توضیح دهند که چرا قبل از نماز باید خودمون را آراسته کنیم و با بدن پاک وتمیز نماز بخوانیم2- نحوه ی آمادگی پیامبر جهت خواندن نماز را توضیح دهند.  3- نحوه ی خواندن یک نماز چهار رکعتی را توضیح دهند.

روش تدریس

سخنرانی،اکتشافی،بارش مغزی،قصه گویی و  ......

وسایل آموزش

- هدیه های آسمانی- اسلاید-ماژیک-کارت-پروژکتور و تصاویر مربوط به نماز

دانلودنمونه ای از طرح درس پیشنهادی درس ریاضی ( موضوع: مفهوم تقسیم ) پایه سوم ابتدایی

دانلودنمونه ای از طرح درس پیشنهادی درس ریاضی ( موضوع: مفهوم تقسیم ) پایه سوم ابتدایی

دانلودنمونه ای از طرح درس پیشنهادی درس ریاضی ( موضوع: مفهوم تقسیم ) پایه سوم ابتدایی

دانلودنمونه ای از طرح درس پیشنهادی درس ریاضی ( موضوع: مفهوم تقسیم ) پایه سوم ابتدایی

تعداد صفحه :5

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

نمونه ای از طرح درس پیشنهادی

درس ریاضی ( موضوع: مفهوم تقسیم ) پایه سوم ابتدایی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف کلی : مهارت در مفهوم تقسیم و عبارت نویسی آن

اهداف جزیی: دانش آموزان در پایان درس می توانند:

 

 

-جواب ضرب ها را سریع بیان کنند.

-برای عبارت های ضرب شکل بکشند.

-در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند.

-به مفهوم تقسیم پی می برند.

-قادر به کشیدن شکل برای تقسیم می باشند.

-نماد تقسیم را در جایگاه درست قرار می دهند.

-در گروه همکاری می کنند.

-به مفهوم دسته و تعداد آن در تقسیم کردن پی می برند.

-تمرینات را با علاقه انجام می دهند.

-به اهمیت تقسیم در زندگی روزانه پی می برد.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

روش تدریس :روش حل مساله روش اکتشافی- فعال گروهی

 


دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

انلودطرح در س سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

تعداد صفحه :5

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح در سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم

شهر :         منطقه :           دبستان :       

ماه

هفته

درس

صفحات

(هدف کلی)

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

فعالیت ها و لوازم دیگر

مهر

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

فصل 1- من بزرگ تر می شوم.

10-2

من به دینا آمده ام.

 

 

من بزرگ تر شده ام.

 

آیا ما مثل هم هستیم؟

آشنایی وپر کردن فرم مشخصات از روی شناسنامه پرکردن فرم علایق و استعدادهای مربوطه به خود مقایسه فرم خود با هم کلاسی ها و پیدا کردن شباهت ها و تفاوت ها

پیدا کردن مدارک و شواهدی دوباره تغییرات خود از زمان کودکی تاکنون (خط زمان)

معرفی کامل خود و دوستان در جمع

آوردن شناسنامه عکس  و لباس های کودکی ئو اسباب بازی دوران کودکی

انجام کاربرگه شماره 1 و 2

آبان

اول

 

دوم

 

سوم

 

چهارم

فصل 2 خانواده

22-11

اعضای خانواده

خانواده ام را دوست دارم

تغییر در خانواده 

از بزرگترها قدردانی کنیم

بحث و گفتگو درباره­ی عکس های مربوط به انواع خانواده

اظهارنظر درباره خانواده بزرگ و کوچک

تفکر درباره انجام کارها و وظایف نسبت به پدر و مادر و ابراز محبت نسبت به آنان تفکر درباره واکنش مناسب به تغییراتی که در خانواده رخ می دهد.

قدردانی از سالمندان خانواده

آوردنعکس خانواده نوشتن دعا در مقوا

درباره اعضغای خانواده تحقیق و جستجو در قرآن پیدا کردن آیه درباره پدر و مادر

اجرای نمایش و استان مربوط به مادربزرگ حمید انجام کاربرگه­­ی شماره 4 و 3

 

 

 

 

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :19

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

 

طرح درس  هدیه آسمانی دوم

هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی

هدف کلی :

آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی

اهداف جزئی :

۱ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان

۲ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران

۳ـ پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند بداند

۴ـ بداند سلام مقدمه آشنایی و دوستی است .

اهداف رفتاری

۱ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بشناسد و بکار ببرد ( مهارت)

۲ـ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل پیدا کند (نگرش )

۳ـ سلام کردن را به عنوان یکی از آداب اسلامی بشناسد (دانش )

۴ـ کامل کردن کتاب کار

ارائه درس : (ایجاد انگیزه )

آموزگار با هماهنگی قبلی از مدیر یا ناظم می خواهد که به کلاس آمده و با آموزگار و دانش آموزان سلام و احوالپرسی کند .

مرحله اول : ( تعامل بین آموزگار و دانش آموز )

آموزگار بعد از رفتن ناظم از دانش آموزان می پرسد خانم ناظم وقتی به کلاس وارد شد چه کرد ؟

بحث از اینجا آغاز می شود و آموزگار بحث و گفت و گو در جهت موضوع درسی پیش می برد .

مرحله دوم

آموزگار برای ایجاد و تداعی خوشایند و خاطره انگیز برای سلام کردن از آن می خواهد تا با یکدیگر سلام و احوال پرسی کنند .

مرحله سوم

از دانش آموزان خواسته می شود کتاب ها را باز کرده و متن درس را گوش نمایند و نظرات خود را در مورد سلام کردن بگویند .

مرحله چهارم ( کتاب کار )

دانش آموزان هم می توانند تصاویر را با سلیقه و ذوق خود رنگ کنند و با هم فکری هم سوالات را پاسخ دهند .

ارزشیابی پایانی

۱ـ توانایی انجام فعالیت های کتاب کار

۲ـ بیان یک جمله زیبا و خوشایند در مورد سلام

۳ـ رعایت ادب و سلام کردن در برخورد با دیگران

۴ـ بیان و بکار گیری شیوه های درست سلام کردن

تکلیف منزل

خلق یک اثر هنری یا شیوه های مناسب و نو در نحوه ی برخورد با دیگران و احترام گذاشتن به افراد .

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .

درک مفاهیم

کسب

مهارت ها

بکارگیری

مفاهیم

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

۱ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بیان کنید .

 

 

 

 

۲ـ اول سلام گفتن را ارزشمند بداند

 

 

 

 

۳ـ زمان سلام کردن را در هر موقعیت بداند

 

 

 

 

 

 


دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

تعداد صفحه :5

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

طرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

 

بسمه تعالی

سناریوی آموزشی با رویکرد یاددهی یادگیری

کتاب : ریاضی                          مقطع : ابتدایی                 کلاس : دوم
عنوان :درک مفهوم واحد طول

روش تدریس : دست یابی به مفهوم   زمان تدریس : ۵ ۲ دقیقه
تاریخ :              آموزشگاه :

هدف کلی :

آشنایی با واحد اندازه گیری طول
اهداف  جزئی :

۱)  -  آشنایی با لزوم اندازه گیری ( دانش )

۲) -   آشنایی با محیط اطراف خود  ( شناخت)

۳)-    آموزش مهارت خط راست کشیدن ( مهارت )

۴)   - آموزش مهارت اندازه گیری ( مهارت )

۵)  -  آموزش مها رت ساختن نوار مدرج ( کار با قیچی ، ومقوا )  ( مهارت )

۶)  -  آشنایی با مفهوم سانتی متر ( دانش )

اهداف رفتاری :

۱)    دانش آموز بتواند در کلاس درس ودر حضور معلم چند خط راست بکشد .

۲)    دانش آموز بتواند در کلاس با یک نوار مدرج خود ساخته یک خط را اندازه بگیرد .

۳)    دانش آموز بتواند با خط کش در حضور دیگران خط راستی را اندازه گیری  کند .

۴)    دانش آموز بتواند برای حل مشگل   زهره  در داستان صفحه ۶ ۸ راه کار ارائه دهد

 

 


دانلود طرح درس مثل خورشید هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس مثل خورشید هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس مثل خورشید هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس مثل خورشید هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

 

طرح درس مثل خورشید هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : حل مساله بدیعه پردازی (

 

نام درس : مثل خورشید                      روش تدریس : حل مساله بدیعه پردازی

اهداف کلی :

شناخت نعمت های خداوند و فواید آن

اهداف جزئی :

۱ـ آَنایی با مهربانی های خورشید

۲ـ آشنایی با نعمت های خداوند

۳ـ آشنایی با خورشید و فوائد آن برای موجودات

اهداف رفتاری

۱ـ خورشید را یک پدیده طبیعی بشناسد (نگرش )

۲ـ فواید خورشید را در زندگی موجودات نام ببرد ( دانش )

 


دانلود طرح درس سلام سلام هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس سلام سلام هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس سلام سلام هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس سلام سلام هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

 

طرح درس سلام سلام هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

 

نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی

هدف کلی :

آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی

اهداف جزئی :

۱ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان

۲ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران

۳ـ پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند بداند

۴ـ بداند سلام مقدمه آشنایی و دوستی است .

اهداف رفتاری

۱ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بشناسد و بکار ببرد ( مهارت)


دانلود طرح درس روزانه همه چیز از توست هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه همه چیز از توست هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه همه چیز از توست هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه همه چیز از توست هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه همه چیز از توست هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : بدیعه پردازی استقرایی(

 

نام درس : همه چیز از توست            روش تدریس : بدیعه پردازی استقرایی

اهداف کلی :

آشنایی دانش آموز با خداوند و مهربانی های او

اهداف جزئی :

۱ـ آشنایی دانش‌اموز با مهربانی های آفریدگار

۲ـ آشنایی دانش آموز با راههای تشکر از نعمت های خداوند

۳ـ سخن گفتن با خداوند و گفتگو و راز و نیاز با او

اهداف رفتاری

۱ـ احساس شادی و نشاط از خواندن متن و شعر زیبای درس داشته باشد ( نگرش )

۲ـ از شعر به عنوان نوعی گفتگو با خدای مهربان استفاده کند ( مهارت ـ دانش)

 

 


دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه وقت خواندن هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه وقت خواندن هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : سخنرانی ـ بدیعه پردازی)

 

نام درس : وقت خواندن                      روش تدریس : سخنرانی ـ بدیعه پردازی

هدف کلی :

آشنایی با زمان خواندن نماز ـ اذان

اهداف جزئی:

۱ـ آشنایی با اذان به عنوان اعلام کننده وقت نماز

۲ـ بیان اوقات نماز

اهداف رفتاری

۱ـ دانش آموز اوقات خواندن نماز را بیان کند ( دانش )

۲ـ دانش آ«وز بعد از خواندن شعر و قصه درس احساس خوشایندی نسبت به زمان خواندن نماز از خود نشان دهد …( نگرش )


دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : کاوشگری , محاکم قضایی)

نام درس : کاردستی نرگس            روش تدریس : کاوشگری ( محاکم قضایی )

         هدف کلی :

آشنایی دانش آموز با مفهوم راست گویی و مصادیق آن

اهداف جزئی:

آشنایی دانش آموز با راستگویی در هر شرایط

آشنایی دانش آموز با رعایت راستگویی در همه مراحل زندگی

آشنایی با تاثیر راستگویی برزندگی افراد

اهداف رفتاری

۱ـ بتواند در مورد رفتر و گفتارهای  داستان درس قضاوت کند ( مهارت دانش )


دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه عینک معلم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه عینک معلم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : قصه گویی ،اجرای نمایش ، کاوشگری پرسش و پاسخ)

 

نام درس : عینک معلم                روش تدریس : قصه گویی ،اجرای نمایش ، کاوشگری

                                                                                  ـ پرسش و پاسخ

هدف کلی :

آشنایی با اهمیت و نتیج راستگویی

اهداف جزئی:

تقویت راستگویی در دانش آموز

تلاش برای درک و یادگیری رفتارهای مانند شهامت صداقت و گفتار

اهداف رفتاری

دانش آموز باید بتواند درباره رفتار و گفتار شخصیت داستان قضاوت کند ( نگرش مهارت )

دانش آموز بتواند نمونه هایی از راستی و صداقت را در زندگی روزمره ی خود نام ببرد ۲ مورد ( دانش )


دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : اجرای نمایش ، مکاشفه ای ، کاوشگری)

نام درس : شادی گل ها            روش تدریس : اجرای نمایش ، مکاشفه ای ، کاوشگری

هدف کلی :

آشنایی با حفظ پاکیزگی و نظافت در محیط زندگی

اهداف جزئی:

۱ـ آشنایی با رعایت نکات مربوط به نظافت و پاکیزگی

۲ـت درک فایده و نتیجه نظافت و پاکیزگی

۳ـ داشتن احساس مسئولیت نسبت به رعایت نظافت

اهداف رفتاری  ( دانش ـ نگرش ـ مهارت )

دانش آموز نسبت به رعایت نظافت در کلاس با دوستان همکاری داشته باشد ( نگرش)


طرح درس روزانه سفری عمو عباس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

طرح درس روزانه سفری عمو عباس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

طرح درس روزانه سفری عمو عباس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

طرح درس روزانه سفری عمو عباس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه سفری عمو عباس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : اجرای نمایش ، روش بدیعه پردازی)

نام درس : سفری عمو عباس           روش تدریس : اجرای نمایش ، روش بدیعه پردازی

هدف کلی :

آشنایی با چند نمونه از آااب غذا خوردن

اهداف جزئی:

آشنایی با برخی آداب اسلامی خوردن و آشامیدن

رعایت و آداب اسلامی غذا خوردن

اهداف رفتاری

۱ـ دانش آموز نکاتی را که در موقع خوردن و آشامیدن باید رعایت شود را نام ببرد          ( دانش )

۲ـ دانش آموز بتواند اهمیت و فوائد رعایت آااب غذا خوردن را بیان کند .

۳ـ دانش آموز بتواند هنگام خوردن (خوراکی) آداب را رعایت کند ( مهارت ـ نگرش)


دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه جشن تولد هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه جشن تولد هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : تفحص گویی ، قصه گویی )

نام درس : جشن تولد                              روش تدریس : تفحص گویی ، قصه گویی

هدف کلی :

آشنایی با اسامی ۵ پیامبر بزرگ

اهداف جزئی:

آشنایی با نام تعدادی از پیامبران بزرگ الهی

آشنایی با نام پیامبر بزرگ اسلام

تلاش برای ایجاد علاقه و رغبت به اولیا و پیامبران

اهداف رفتاری

۱ـ پیامبران بزرگ خدا را بشناسد ( دانش ـ مهارت )

۲ـ برای برپایی جشن تولد پیامبر اسلام علاقه و تلاش داشته باشد ( نگرش ـ مهارت )

 


دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه برای پاکیزگی هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه برای پاکیزگی هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : مهارت آموزی ، نمایش عملی )

نام درس : برای پاکیزگی                    روش تدریس : مهارت آموزی ، نمایش عملی  ،

اهداف کلی:وضو گرفتن                  

اهداف جزئی :

۱ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن

۲ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو

۳ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو

اهداف رفتاری

۱ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش )

۲ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه کرده و یا نقاشی کند (مهارت )

۳ـ علاقه و تمایل نسبت به همکاری و کار گروهی از خود نشان دهد ( نگرش )


دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ(

نام درس : با دوستانم                     روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ

اهداف کلی :

ایجاد پیوند میان زیبایی های طبیعت و مهربانی اطرافیان

اهداف جزئی :

۱ـ آشنایی با طبیعت

۲ـ آشنایی با محبت های خداوند

۳ـ آشنایی با آفریده های خوب خداوند

اهداف رفتاری

۱ـ درک مهربانی و محبت خداوند ( نگرش )

۲ـ مشاهده و تشخیص نمونه هایی از محبت های خداوند و محبت های اطرافیان ( دانش)


دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه افطار شیرین هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه افطار شیرین هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : کاوشگری ـ   دریافت مفاهیم)

نام درس : افطار شیرین          روش تدریس : کاوشگری ـ   دریافت مفاهیم

هدف کلی :

آشنایی با علی (ع) و خانواده اش و جنبه های فداکاری و ایثار

اهداف جزئی:

آشنایی با مهربانی امیر مومنان

۲ـ تقویت علاقه و محبت پیامبر و علی (ع) و خانواده اش

۳ـ آشنایی بیش تر با علی (ع) و اخلاق و رفتار او

اهداف رفتاری

۱) دانش آموز بتواند از درس نتیجه بگیرد که علی (ع) و خانواده اش انسان هایی والا و بخشنده و مهربانند ( نگر ش دانش )

۲ـ دانش آموز بتواند درباره رفتار حضرت علی با دوستان گفتگو کرده و قضاوت کند ( مهارت ـ دانش )


دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

 دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

 دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

موضوع : آموزش قرآن کریم         مقطع: ابتدایی          پایه : دوم       محل تدریس : کلاس

زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه     روش تدریس : فعال          نوع ارزشیابی : شفاهی   

تعداد فراگیران : 20 نفر

- هدف کلی : آموزش قرآن کریم

-  هدف جزئی : آموزش پیام قرآنی «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید » .

- هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند 4 مورد از کارهایی که جزء صرفه جویی به حساب می آید را نام ببرند.

-  حیطه شناختی:دانش آموزان درک کنند که در مصرف کردن چه حدی صرفه جویی محسوب می شود

-   حیطه روانی و حرکتی : دانش آموزان چه کارهایی را درمدرسه انجام دهند که از اسراف جلوگیری شود(3موردنام ببرند ).

-  حیطه عاطفی : صرفه جویی کم مصرف کردن نیست درست مصرف کردن است .

 


دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

 

بسمه تعالی

عنوان : اشکال هندسی                                                                         مدرس : آقا/خانم ………………………

درس : ریاضی                                                                                                     زمان : ۲۵ دقیقه

پایه : دوم                                                                                                           تعداد فراگیر : ۲۰ نفر

روش تدریس : دریافت مفهوم

 

هدف و حیطه ها :

هدف کلی : آموزش اشکال هندسی

هدف جزئی :

۱-    آشنایی با نام اشکال هندسی

۲-    آشنایی با ویژگی های هندسی هر شکل و برشمردن آنها

۳-    آشنایی با روش مقایسه کردن اشکال هندسی

هدف رفتاری :

 1. اشکال هندسی را به نام بیان کنند . (کلامی)
 2. اشکال هندسی را به تنهایی رسم کنند . (مهارتی)
 3. مفهوم ضلع و قطر را بیان کنند . (کلامی)
 4. روحیه پرسش گری و همکاری در کار گروهی را تقویت می کنند . (نگرشی)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشور ما چگونه اداره می شود)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

هدف کلی

آشنایی با نحوه اداره کشور و نوع و اجزای اداره کننده حکومت در ایران

اهداف جزیی و رفتاری

1-  با لزوم وجود حکومت در کشور آشنا شود.

وظایف حکومت و قوای سه گانه را ذکر مصادیق بیان کند

نوع حکومت کشورمان را بداند.

با مفهوم وظایف ولایت فقیه و ضرورت وجود رهبر آشنا شود

با قانون اساسی و اهمیت وجود آن آشنا شود

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم( ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم( ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم( ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی  پایه پنجم( ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

هدف کلی

آشنایی با تشکیل حکومت توسط ایرانیان

اهداف جزیی و رفتاری

1- با چگونگی تشکیل حکومت توسط ایرانیان آشنا می شود.

2- با نحوه تشکیل حکومت بنی عباس را توضیح می دهد. 3- ابو مسلم خراسانی را می شناسد و کار مهم او را بیان می کند.4- چگونگی از بین رفتن بنی عباس را فرا گرفته است.5- علت رونق فرهنگ و هنر در زمان حکومت های ایرانی را فرا گرفته است .6- در فعالیت ها و حل تمرین علاقه نشان می دهد .6- روی نقشه شهرهای مهم قلمرو حکومت های ایرانی را نشان می دهد.7- نمودار خط زمان تشکیل حکومت های اسلامی را فرا گرفته است و بیان می کند8-  به رونق فرهنگ و هنر در دوره های حکومت ها علاقه نشان داده و اهمیت می دهد.

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من عضو گروه هستم)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من عضو گروه هستم)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من عضو گروه هستم)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (من عضو گروه هستم)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

هدف کلی

آشنایی با مفهوم عضویت در گروه و وظایف خود در قبال گروه

اهداف جزیی ورفتاری

1.تفاوت گروه دسته ای از افراد را بداند.2. قادر باشد گروههای مختلف را مشخص کند

3.قوانین گروه را بداند و به آن احترام بگذارد.4. به مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی علاقمند

مسئولیت و تکالیف خود را در گروه به درستی انجام دهد.5. در انجام کارها مشورت گروهی داشته باشد

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (احساسات ما)

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با احساسات متفاوت در شرایط متفاوت

اهداف جزیی و رفتاری

انواع احساسات خوشایند و ناخوشایند را در شرایط مختلف بشناسد.

نوع رفتار و کنترل احساسات خود را در شرایط مختلف بداند

هنگام احساس غم یا ترس راهکار مناسب برای رفع آن بیابد

برای شادی و رهایی دیگران از غم و ترس علاقمند باشد

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان شهرهای آباد)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان شهرهای آباد)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان شهرهای آباد)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی  پایه پنجم (وزیران کاردان شهرهای آباد)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با روند آبادانی شهرها در زمان ورود ترکان

اهداف جزیی و رفتاری

1- با نحوه ورود  و زندگی ترکان به ایران آشنا می شود.2- با سلسله های غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان آشنا می شوند.3-خواجه نظام الملک را می شناسد و کارهای مهم او را نام می برد.4- روند آبادی ایران و گسترش مشاغل را در دوره سه حکومت ترک تبار را فرا می گیرد.50 در فعالیت ها و حل تمرین علاقه نشان می دهد

6- روی نقشه قلمرو حکومت ها را نشان می دهد و اطلاعات کافی را بدست می آورد

7- نمودار خط زمان تشکیل حکومت های غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان را فرا گرفته است و بیان می کند.

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورهای همسایه)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورهای همسایه)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (کشورهای همسایه)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی  پایه پنجم (کشورهای همسایه)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

اهداف جزیی و رفتاری

1- آشنایی با نوع حکومت کشورهای همسایه ایران

2- آشنایی با نوع زبان کشورهای همسایه ایران

3- آشنایی با محصولات کشاورزی کشورهای همسایه ایران

4-آشنایی با نوع صادرات کشورهای همسایه ایران

5-موقعیت جغرافیایی کشورهای همسایه را تشخیص دهند.(مهارتی)

6- همسایه کشورهای ایران را نام ببرند(شناختی)

7- روی نقشه دور کشورهای همسایه خط بکشند(مهارتی)

8- منابع، صنایع، زبان، مذهب و نوع حکومت هریک از کشورهای همسایه ایران را با یکدیگر مقایسه نمایند.

9-مشاغل مهم کشورهای همسایه را از میان مشاغل مشخص شده برگزینند و به کشور مورد نظر ارتباط دهند.(مهارتی)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (قاره های جهان)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (قاره های جهان)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (قاره های جهان)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (قاره های جهان)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با قاره های جهان ، تقویت مهارت زبانی

اهداف جزیی و رفتاری

1-نام قاره های جهان را بگوید. 2- نقشه ی قاره های جهان را بکشد 3- نام اقیانوس جهان را بگوید. 4- از کشیدن نقشه جهان لذت ببرد.5- تعریف قاره را توضیح  دهد

6- نام بزرگترین قاره جهان را بگوید.7- نام بلند ترین قله جهان را بگوید.

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم(جمعیت ایران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم(جمعیت ایران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم(جمعیت ایران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی  پایه پنجم(جمعیت ایران)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با مفهوم جمعیت و مزایای افزایش جمعیت

اهداف جزیی و رفتاری

1- مفهوم کلمه جمعیت را بداند

2- تقریبا حدس بزند جمعیت شهر یا روستای محل زندگی او چند نفر است

3- افزایش جمعیت را درک کند

4- مزایای افزایش جمعیت در کشور را بداند

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز گشت از سفر حج)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز گشت از سفر حج)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (باز گشت از سفر حج)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی  پایه پنجم (باز گشت از سفر حج)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

اهداف کلی

آشنایی با حج

هدفهای جزئی

مفهوم تاریخ هجری شمسی و قمری را درک می کند

با بررسی رویدادهای مهم زندگی پیامبر آموزش های اخلاقی و اجتماعی را فرا می گیرد

با اماکن مقدس عربستان آشنا می شود

داستان بعث را فرا گرفته و بیان می کند

هدفهای رفتاری

رویدادهای مهم تاریخ اسلام را از بعثت به بعد به درستی بیان میکند

روی نقشه موقعیت عربستان و مکه و خانه خدا را مشخص می کند

به اماکن مقدس احترام گذاشته و علت مقدس بودن آن را می داند

به اخلاق و رفتار و زندگی نامه پیامبر علاقمند شده و احترام می گذارد

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (همدلی با دیگران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (همدلی با دیگران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (همدلی با دیگران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (همدلی با دیگران)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با مفهوم همدلی و همدردی و درک تفاوت آنها

اهداف جزیی و رفتاری

در زمان مشکلات برای دیگران احساس مسؤلیت نموده و همدلی نماید.

در برابر افراد ناتو

مهارت های همدلی با دیگران را بداند و در هنگام نیاز از آن استفاده کند

با نهادهایی که وظیفه کمک رسانی به مردم را دارند ان احساس مسؤلیت نموده و به آنها کمک نماید

با تکیه بر آموزه های دینی برای رفع مشکل دیگران تلاش نماید

 آشنا شود

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (منابع آب ایران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (منابع آب ایران)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (منابع آب ایران)

دنلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی  پایه پنجم (منابع آب ایران)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با منابع آب کشور و اهمیت نحوه استفاده از منابع آب شیرین

اهداف جزیی و رفتاری

نحوه شکل گیری رودها و آب های زیر زمینی را از روی نقشه تفسیر کند

راههای جلوگیری از اسراف آب را بداند

از منابع آب در شرایط و مکان های مختلف محافظت نماید

علت کم بودن منابع آب در ایران را درک کند و بیان کند

انواع رود و دلایل پراکندگی رودها را با هم مقایسه کند

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با کربلا

اهداف جزیی و رفتاری

1- آشنایی با موقعیت کربلا در کشور عربستان.

2- با بررسی رویدادهای نکات مهم جامعه اسلامی بعد از پیامبر را فرا می گیرد.    3-پیام واقعه عاشورا را درک می کند.4- در مورد قیام امام حسین و علت آن اطلاعات کافی بدست آورد.5- رویدادهای مهم جامعه  اسلامی را بعد از پیامبر را بدرستی بیان می کند.7- روی نقشه موقعیت عربستان و کربلا را مشخص می کند.  8- ضمن علاقه به ماجرای عاشورا پیام آن را بدرستی بیان می کند.9- به اخلاق و رفتار امام حسین و یارانش علاقمند شده و احترام می گذارد.10- در فعالیت ها و بحث گروهی شرکت می کند و علاقه نشان می دهد.

 

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (راه ها و حمل و نقل)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (راه ها و حمل و نقل)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (راه ها و حمل و نقل)

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم (راه ها و حمل و نقل)

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با راهها و انواع وسایل حمل و نقل

اهداف جزیی و رفتاری

1-آشنایی با ویژگی انواع راهها 2-آشنایی با وسایل حمل و نقل و مقایسه آنها

3- آشنایی با ضرورت حمل و نقل4- نقش وسایل دانش آموزان باید در این درس با انواع حمل و نقل در گذشته آشنا شوند. 5- دانش آموزان باید در این درس با انواع حمل و نقل درون شهری و برون شهری آشنا شوند6- - انتظار می رود با نکات ایمنی جاده ها آشنا شوند.7- انتظار می رود با نقش راهها در واردات و صادرات کشوری آشنا شوندحمل و نقل در بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیتهای اقتصادی ایران

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم(وقتی بو علی،کودک بود)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم(وقتی بو علی،کودک بود)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم(وقتی بو علی،کودک بود)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم(وقتی بو علی،کودک بود)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 

1- آشنایی با دانشمند بزرگ ایرانی

2- تقویت روحیه ی پرسشگری

3- پرورش قوه خردورزی و علم جویی

4- تقویت مهارت خوب دیدن

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی با دانش آموزان حضور و غیاب

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (رازی و ساخت)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (رازی و ساخت)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (رازی و ساخت)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (رازی و ساخت)

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 

1- آشنایی با زندگی دانشمند و کاشف بزرگ "محمد بن زکریای رازی"

2- علاقمندی و ارج گذاری به دانش و دانشمندان

3- الگو گیری از دانشمندان در شیوه ی حل مسایل زندگی

4- آشنایی با برخی نکات زبانی مانند(کاربرد"بن" و "بنت" در اسامی عربی ، نشانه مفعولی5-  توانایی انجام فعالیت های زبانی مربوط به درس

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی با دانش آموزان و در خواست  از آنها که در مورد دانشمندانی که درباره شان تحقیق کرده اند چند جمله ای صحبت کنند و همچنین یکی از دانش آموزان درس قبلی را بطور خلاصه تعریف کند

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس آزاد(نوروز باستان))

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس آزاد(نوروز باستان))

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس آزاد(نوروز باستان))

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (درس آزاد(نوروز باستان))

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

1 . ایجاد علاقه نسبت به فرهنگ باستانی و نماد های این جشن باستانی

 1. پرورش توانایی تولید ماده ی درسی در دانش آموزان با هدایت آموزگار
 2. بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 1. پرورش روحیه دفاع ملی و حب وطن
 2. آشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی
 3. آشنایی با نحوه نقل رویدادهای قصه
 4. آشنایی با گسترش گروه های اسمی در جمله

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نام نیکو)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نام نیکو)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نام نیکو)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نام نیکو)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 1. 1. تقویت روحیه ی مطالعه ی سرگذشت مشاهیر و مفاخر فرهنگی
 2. آشنایی با سبک زندگی الگوهای عملی
 3. گسترش دایره ی واژگان در حوزه ی زندگینامه
 4. تقویت مهارت املایی، نگارشی

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (آوران دیروز،امروز و فردا)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (آوران دیروز،امروز و فردا)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (آوران دیروز،امروز و فردا)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (آوران دیروز،امروز  و فردا)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 1. آشنایی با فرهنگ مقاومت و دفاع از میهن
 2. 2.آشنایی با شهدای هسته ای
 3. تقویت پشتکار و صبر و شکیبایی
 4. تقویت مهارت املا نویسی و نگارش

5- آشنایی و تشخیص بدنه در نگارش

وسایل مورد نیاز

عکس شهدای هسته ای، فایل شعر سرای امید، کتاب درسی، برد هوشمند

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کاجستان)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کاجستان)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کاجستان)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کاجستان)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 1. تقویت مهارت خوانش شعر با لحن
 2. گسترش دایره واژه گان با بکار گیری کلمات "چو و چون" با معانی مختلف
 3. آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه
 4. تقویت فضایل اخلاقی به ویژه "ایثار و توجه به هم نوع"

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کارو تلاش)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کارو تلاش)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کارو تلاش)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کارو تلاش)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 

1- آشنایی با دانش آموزان با مفهوم کار و عمل در زندگی

2- شناخت ترتیب واژه ها در جمله

3- آشنایی با سخن گفتن مناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش

 

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (فضل خدا)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (فضل خدا)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (فضل خدا)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (فضل خدا)

 

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

اهداف درس

 

- تقویت تفکر و تأمل در خلقت

- ایجاد فرصت برای تفکر درباره آفریده های خدا

- ایجاد نگرش مثبت نسبت به مطالعه شعر

- آشنایی با سعدی و نمونه ای از آثار او

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی با دانش آموزان حضور و غیاب

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (سرود ملی)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (سرود ملی)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (سرود ملی)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (سرود ملی) 

 

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

اهداف درس

 

- احساس تعلق ملی و میهنی

- احترام به سرود ملی ایران و آشنایی با اهمیت و کاربرد سرود ملی

- تلاش جهت حفظ ارزشهای اسلامی/ ایرانی

- آشنایی بانشانه های پرچم و معنای هر کدام از آنها

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی با دانش آموزان حضور و غیاب

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (دفاع از میهن)

تعداد صفحه:1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

اهداف درس

 

1- پرورش روحیه ی میهن دوستی

2- آشنایی با صفت پایداری و مفهوم مقاومت

3- تقویت مهارت خوانداری

4- ایجاد علاقه مندی به حفظ شعر

 5-  آشنایی بیشتر با نمادهای ملی کشور

6- تقویت علاقه به توانایی نوشتن ،نگارش و خوش نویسی

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی با دانش آموزان حضور و غیاب

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (شجاعت)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (شجاعت)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (شجاعت)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (شجاعت)

 

تعداد صفحه :3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

هدف کلی

آشنایی با مفهوم ترس و شجاعت

اهداف جزیی

 1. آشنا کردن دانش آموزان با یکی دیگر از ابعاد بهداشت یعنی بهداشت روانی یکی از نمونه های آن یعنی غلبه بر ترس های موهوم

اهداف رفتاری

 1. تقویت حس اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری
 2. تشخیص ترس های درست و نادرست
 3. شناخت افراد شجاع
 4. تعدادی از افراد شجاع در عصر حاضر همچنین از زمان های گذشته را نام ببرند
 5. پیدا کردن راههای غلبه بر ترس های غیر منطقی از طریق تفکر منطقی در زندگی روزمره

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( طرح نخستین روز فارسی(ستایش))

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( طرح نخستین روز فارسی(ستایش))

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( طرح نخستین روز فارسی(ستایش))

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( طرح نخستین روز فارسی(ستایش))

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

اهداف کلی

ستایش پروردگار عالم

اهداف جزیی

- تربیت روحیه ایمان به خدا

- « آغاز هر کاری به نام خدا» توجّه به یکی از مبانی باور شناختی و فرهنگ دینی

- پرورش ایجاد فضایی معنوی و خاطه انگیز

- توجّه به خوش آغازی به عنوان یک اصل فرحبخش در ابتدای راه

- شوق انگیزی و ایجاد جاذبه در دانش آموزان در همان نخستین روز گشایش کتاب

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (چنار و کدو بن)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (چنار و کدو بن)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (چنار و کدو بن)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (چنار و کدو بن)

 

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

  

اهداف کلی

توانایی حل مساله یا تفکر و کمک گرفتن از توانیی ذهنی

اهداف جزیی و رفتاری

 1. 1.توجه به دانایی و هوشمندی در رفتار اجتماعی
 2. آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگترها
 3. معرفی ناصر خسرو و آثار آن
 4. گسترش واژگان با معرفی ترکیب کلمه + بن
 5. تقویت مهارت زبان آموزی
 6. ترغیب دانش آموزان به پرهیز از ظاهر بینی و سطحی نگری
 7. جلب توجه دانش آموزان به ارزش مندی تفکر و تعقل در مورد دیده ها و شنیده ها و تقویت قضاوت منطقی

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( بازرگان و پسران)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( بازرگان و پسران)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( بازرگان و پسران)

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( بازرگان و پسران)

تعداد صفحه :1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه :

 

 

اهداف کلی

زمینه سازی استفاده تفکر و تقویت نقش عقل در حل مشکلات

اهداف جزیی و رفتاری

 1. 1. آشنایی با ارزش علم و دانایی و کاربرد های آن در زندگی
 2. تقویت مهارت ساده نویسی در نوشتن بند
 3. معرفی کتاب کلیله و دمنه
 4. افزایش قدرت درک متن
 5. آشنایی با آینده نگری در زندگی
 6. آشنایی دقیق تر با لحن خواندن در روانخوانی
 7. ایجاد نگرش مثبت نسبت به موضوع و تفکر
 8. تقویت مهارت خوب شنیدن
 9. آموزش کاربرد نشانه های هم و نیز در جمله

طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هشتم ( ما مسلمانان)

طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هشتم ( ما مسلمانان)

طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هشتم ( ما مسلمانان)

طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه هشتم ( ما مسلمانان)

تعداد صفحه 5

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی نمونه:

طرح درس روزانه – پیام های آسمان هشتم  متوسطه (دوره اول) 

 

موضوع درس:

ما مسلمانان

صفحه:

 

111 الی 118

روش تدریس:

سقراطی – یاددهی یادگیری

تعداد دانش آموز:

 

32

وسایل کمک آموزشی:

بیانات ارزشمند (طراحی آموزشی)

تصویر کتاب – تابلو –دانش آموزان و.....

 

الف)بخش نظری  : اهداف

 

1

رئوس مطا لب

1- رعایت آداب اسلامی

2-مو منا ن درحقیقت با هم برادرند. (حجرات /10 )

3-وظا یف مسلمانان نسبت به یکدیگر

 

2

اهداف کلی

الف) در حوزه شناخت

1- آشنایی با آداب اسلامی ویاد آوری آداب دعا کردن .

2-آشنایی با سفارش پیامبر(ص) وائمه معصومین (ع) درمورد وظا یف مسلمانی.

3- شناخت حق مسلما ن بر مسلمان دیگر.

 

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (یاد آوری عدد نویسی ومحاسبات عددی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (یاد آوری عدد نویسی ومحاسبات عددی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (یاد آوری عدد نویسی ومحاسبات عددی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (یاد آوری عدد نویسی ومحاسبات عددی)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

 

فعالیت های قبل از تدریس

هدف کلی: یاد آوری عدد نویسی تا طبقه میلیون

اهداف جزیی : خواندن و نوشتن عددها تا طبقه    

میلیون  

نوشتن گسترده عددها

پیدا کردن جمع عددها و مقایسه آن ها

اهداف رفتاری: دانش آموز بتواند:

عددها را تا طبقه میلیون بخواند و بنویسد.

گسترده عددها را بنویسد و باهم جمع و مقایسه کند

 

روش ها راهبردها : بازی،نمایش خلاق

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نیمساز زاویه)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نیمساز زاویه)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نیمساز زاویه)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نیمساز زاویه)

 

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

نام درس :  ریاضی      موضوع : نیمساز زاویه               

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت و کاربرد آن)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت و کاربرد آن)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت و کاربرد آن)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت و کاربرد آن)

 

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف

آشنایی با نسبت و کاربرد آن

اهداف جزیی

- درک مفهوم نسبت

- نمایش تناسب بین دو مقدار به وسیله کسر

- درک نسبت بین دو مقدار با توجه به کسر

اهداف رفتاری

- نسبت موجود بین اشیا مختلف را بدست آورد

- نسبت مربوط به یک شی از مجموع چند شی را بدست آورند

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت های مساوی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت های مساوی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت های مساوی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (نسبت های مساوی)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف

آشنایی با نحوه محاسبه نسبت های مساوی

اهداف جزیی

- نسبت های مساوی را از نسبت های غیر مساوی تشخیص می دهد

- با ساده کردن نسبت ها (کسرها) و ضرب صورت و مخرج در عددی ثابت مساوی بودن نسبت ها را نمایش می دهد

- با مشخص بودن 3 جز نسبت های مساوی جز چهارم را می یابد

- با ضرب و ساده کردن صورت و مخرج نسبت ها نسبت های مساوی با آن را می نویسد.

اهداف رفتاری

مهارت نوشتن نسبت های مساوی برای نسبت های مختلف

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (کسرهای مساوی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (کسرهای مساوی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (کسرهای مساوی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (کسرهای مساوی)

 

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف های کلی درس

دانش آموزان با کسرهای مساوی آشنا می شوند.

وسایل و مواد آموزشی

 کاغذ رنگی مقوای سفید طلق شفاف گچ پاک کن تخته

روش تدریس

پرسش و پاسخ

اهداف شناختی

دانش آموزان مفهوم کسرهای مساوی را درک می کنند .

شکل های مختلف برای کسرهای مساوی استفاده می کنند

دانش آموزان می توانند: یک کسر مساوی برای کسر داده بنویسند.

بتوانند برای دو کسر مساوی شکل بکشند

چگونه نوشتن کسر مساوی را بیان کنند

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (عدد مخلوط)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (عدد مخلوط)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (عدد مخلوط)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (عدد مخلوط)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

نام درس:    موضوع درس: عدد مخلوط              

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ضرب اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ضرب اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ضرب اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ضرب اعداد اعشاری)

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

اهداف جزئی

 

مفهوم ضرب اعداد اعشاری را درک کنند

با کاربرد ضرب اعداد اعشاری در زندگی آشنا شوند

با روشهای مختلف انجام عملیات ضرب اعداد اعشاری(تبدیل به کسر از طریق جدول ارزش مکانی- مساحت   و) آشنا شوند

تغییر مکان ممیز در ضرب اعداد اعشاری و عددهای ۱۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰ و را درک کنند

 

اهداف رفتاری

 

- مفهوم ضرب اعداد اعشاری را بیان کنند

- کاربرد ضرب اعداد اعشاری را بیان کنند

- با رو شهای مختلف بتوانند عملیات ضرب اعداد اعشاری را انجام دهند

- مهارت کسب شده را در حل مسئله به کار ببرند

- در یادگیری مطالب و حل مسئله از خود علاقه نشان دهند

- در فعالیت گروهی شرکت کنند

 

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ساده کردن کسر)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ساده کردن کسر)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ساده کردن کسر)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (ساده کردن کسر)

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

نام درس: ریاضی    موضوع: ساده کردن کسر        

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (میلیارد)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (میلیارد)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (میلیارد)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (میلیارد)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

نام درس: ریاضی                                   

موضوع درس:  میلیارد                        

 

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (گنجایش)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (گنجایش)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (گنجایش)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (گنجایش)

 

تعداد صفحه:1

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

اهداف کلی

مفهوم گنجایش و واحدهای اندازه گیری

اهداف جزیی

- مفهوم گنجایش را درک کند

- لزوم استفاده از واحد استاندار و اندازه گیری گنجایش اجسام را بیان می کند.

-واحد اندازه گیری حجم مایعات را می داند و به کار می برد.

واحد لیتر را به واحد کوچکتر تبدیل می کند و بالعکس

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (آشنایی با مفهوم درصد و کاربرد آن در زندگی روزمره)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (آشنایی با مفهوم درصد و کاربرد آن در زندگی روزمره)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (آشنایی با مفهوم درصد و کاربرد آن در زندگی روزمره)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (آشنایی با مفهوم درصد و کاربرد آن در زندگی روزمره)

 

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف کلی

آشنایی با مفهوم درصد و کاربرد آن در زندگی روزمره

اهداف رفتاری

دانش آموزان در پایان درس بتوانند:

1- جدول تناسب مربوط به درصد را کامل کنند.

2- مسائل مربوط به درصد را حل کنند.

3- برای جدول تناسب مربوط به درصد مسئله طرح کنند.

روش تدریس

پرسش و پاسخ، بحث و تبادل نظر در گروه

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (چند ضلعی ها)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (چند ضلعی ها)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (چند ضلعی ها)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (چند ضلعی ها)

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

اهداف کلی

خصوصیات چند ضلعی ها

هدف های جزیی

خصوصیات چهارضلعی ها رابیان می کند

مجموع زوایای چند ضلعی ها را پیدا می کند

خاصیت نصف کردن قطرهای متوازی الاضلاع را درک می کند

خاصیت نیمساز بودن قطرها را در لوزی درک می کند

با کمک خاصیت های چهار ضلعی ها ضلع ها و زاویه های مورد نظر را پیدا می کند.

هدف های رفتاری

درپایان به توضیح فعالیت های انجام شده می پردازد.

قطرهای اشکال را به درستی رسم می کند

ویژگی های چند ضلعی ها را پیدا می کند و رسم می کند

با توجه به آنچه فرا گرفته است شباهت ها و تفتوت های چند ضلعی ها را توضیح میدهد.

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع و تفریق عددهای مرکب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع و تفریق عددهای مرکب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع و تفریق عددهای مرکب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع و تفریق عددهای مرکب)

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

 

هدف

جمع و تفریق عددهای مرکب

اهداف جزیی

- خواندن و نوشتن اعداد مرکب در حیطه زمان و درک رابطه و تفاوت آن ها

- الگویابی اعداد مرکب

- جمع و تفریق اعداد مرکب با محور (خط) زمان

- جمع و تفریق اعداد مرکب به صورت تکنیکی

- خواندن و نوشتن سایراعدادمرکب در حیطه های دیگر

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع اعداد اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (جمع اعداد اعشاری)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

اهداف کلی

جمع اعداد اعشاری  

هدفهای جزئی

جمع اعداد اعشاری بوسیله محور

جمع اعداد اعشاری با استفاده از جدول ارزش مکانی

پیدا کردن حاصل جمع اعداد اعشاری بصورت تقریبی

محاسبه محیط اشکال هندسی دارای اعداد اعشاری

حل مسئله مرتبط با اعداد اعشاری  

هدفهای رفتاری

 جمع اعداد اعشاری را بدرستی انجام می دهد

محور اعشاری را فرا گرفته و بدرستی تقسیم می کند و جمع را انجام می دهد

الگوهای نوین درفرایند

یادهی و یادگیری

دست ورزی

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تناسب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تناسب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تناسب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تناسب)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف

آشنایی با تناسب و کاربرد آن

اهداف جزیی

- ازطریق کسرهای مساوی مفهوم نسبت را درک می کند.

- بر اساس تناسب جزء چهارم را به دست می آورد

- حل مسئله های تناسب

اهداف رفتاری

- درک مفهوم تناسب و اینکه تناسب یعنی تولید نسبت های مساوی

- مهارت ساختن تناسب با داشتن نسبت ها

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقسیم کسر بر عددصحیح)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقسیم کسر بر عددصحیح)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقسیم کسر بر عددصحیح)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقسیم کسر بر عددصحیح)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

اهداف درس

درک مفهوم تقسیم کسر بر عدد صحیح

کسب توانایی در انجام تقسیم کسر بر عدد صحیح

ایجاد رغبت برای استفاده از این روش در موقعیت های واقعی

روش تدریس

مجسم، توضیحی

وسایل مورد نیاز

تخته سیاه (یا تخته سفید) گچ و ماژیک یک عدد سیب چاقو و بشقاب

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسی ، دقت در وضعیت جسمی و روانی دانش آموزان ، حضور و غیاب

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقارن مرکزی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقارن مرکزی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقارن مرکزی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (تقارن مرکزی)

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف های جزیی

- قرینه یک شکل را نسبت به یک نقطه پیدا می کند

- رابطه بدست آوردن قرینه یک شکل با دوران 180 درجه را درک می کند

- می تواند قرینه شکا را نسبت به یک نقطه رسم کند

هدف های رفتاری

در پایان به توضیح فعالیت های انجام شده می پردازد

مفهوم تقارن مرکزی را توضیح می دهند

تقارن مرکزی شکل های داده شده را رسم می کند

شکل هایی که دارای تقارن مرکزی است را شناسایی می کند

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (الگو ها)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (الگو ها)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (الگو ها)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (الگو ها)

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

هدف

آشنایی با الگویابی

اهداف جزیی

- درک تمایز و تفاوت بین محیط و مساحت شکل با کمک الگوی هندسی

- درک رابطه بین شکل ها و عددها در الگوها برای پیدا کردن شکل یا عدد بعدی

- آشنایی با الگوی عددهای مثلثی و مربعی

- ادامه دادن یک الگو یا طرح یک الگوی عددی یا هندسی

انتظارات اهداف آموزشی

- با کمک الگوی هندسی محیط و مساحت شکل را درک می کند(نگرشی)

- رابطه بین شکل ها و عددها را درک می کند و الگو را ادامه می دهد(دانشی)

- آشنایی با الگوی عددهای مربعی و مثلثی (دانشی)

- مهارت تشخیص نوع الگوی مثلثی و مربعی و ادامه آن(مهارتی)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعداد مرکب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعداد مرکب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعداد مرکب)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعداد مرکب)

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

 

   

 

اهداف کلی

آشنایی با اعداد مرکب

اهداف جزیی

- آشنایی با اعداد مرکب زمان

- ادامه دادن الگوهای عددی مرکب مربوط به زمان

- جمع و تفریق اعداد مرکب زمان

- حل مسئله های مربوط به زمان

وسایل

کتاب تابلو ساعت عقربه ای ساعت دیجیتالی

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعد ا اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعد ا اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعد ا اعشاری)

دانلود طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم و ششم (اعد ا اعشاری)

تعداد صفحه:4

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

قسمتی از متن:

 

 

 

 

هدف های جزیی

- خواندن و نوشتن اعداد اعشاری تا مرتبه هزارم

- گسترده نویسی اعداد اعشاری

- نوشتن و قرار دادن اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی

- نمایش اعداد اعشاری به صورت تقریبی روی محور

- تشخیص ارتباط بین یکان و دهم و صدم و هزارم

- تشخیص ارتباط بین اعداد اعشاری با اعداد کسری و مخلوط

هدف های رفتاری

- در پایان به توضیح فعالیت های انجام شده می پردازد

- مقایسه اعداد اعشاری را از روی شکل انجام می دهد

- ارائه مثال هایی واقعی از اعداد اعشاری در زندگی روزمره

- خواندن و نوشتن و محاسبه اعداد اعشاری

طرح درس قران بر اساس رهیافت نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی

طرح درس قران بر اساس رهیافت نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی

طرح درس قران بر اساس رهیافت نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی

طرح درس قران بر اساس رهیافت نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی

 

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

مدلی ساده از طراحی آموزشی یک جلسه تدریس

بر اساس رهیافت نظریه یادگیری ساختن گرایی همسو با سند برنامه درسی ملی

 عنوان برنامه درسی :   ..................................      نام بخش/ واحد یادگیری: ................................

اعضای تیم : .......................................................................................................................................................................

تعداد دانش آموزان : .......................     تاریخ اجرا : ...............................   نوع مدرسه :  پسرانه *     دخترانه*

اهداف کلی : آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآن

اهداف جزئی :  دانش آموز بتواند در پایان درس :

 • معنای چند کلمه قرآنی را بیان کند
 • جمع مونث را در آیات تشخیص دهد و درست معنا کند .
 • عبارت های قرآنی را درست ترجمه کند

اهداف رفتاری ( حیطه ها)

 • در معنای آیات تدبر و تفکر کند
 • در زندگی روزمره آنها را به کار برد .

طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم

طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم

طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم

طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم

 

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

باسمه تعالی

طرح درس سالانه کتاب کار و فناوري پایه نهم

 

 

سال تحصیلی 97-96

 

عنوان کلی درس یا رئوس مطالب

صفحاتی که تدریس خواهد شد

فعالیت هاي تکمیلی

 

طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ج1 -پودمان الگوریتم ج1

آشنایی با دانش آموزان و گروه بندي - نکات ایمنی - مقدمه - تعریف حل مسئله - مثال1 - الگوریتم - مثال2 ص1-6 - روش هاي بیان الگوریتم روش شبه دستور مثال3 - روش روند نما - مثال4 ص7و8

استفاده از اتاق رایانه - نصب نرم افزار مربوطه بر روي تمام رایانه ها قبل از کلاس

 

طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی ج2 -پودمان الگوریتم ج2

نرم افزار ص9 - روندنماي حلقوي -مثال5 -مثال6 - 12و11و10ص Edraw-

استفاده از اتاق رایانه - نصب نرم افزار مربوطه بر روي تمام رایانه ها قبل از کلاس

 

طرح درس سالانه درس عربی پایه هشتم

طرح درس سالانه درس عربی پایه هشتم

طرح درس سالانه درس عربی پایه هشتم

طرح درس سالانه درس عربی پایه هشتم

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

فعالیّت

درس

جلسه

هفته

ماه

معارفه  و احتمال  تدریس درس اول

1

1

اول

مهر

پرسش  شفاهی-تدریس درس اول

1

2

دوم

پرسش  شفاهی-تدریس ادامه درس اول

1

3

سوم

پرسش  شفاهی-تدریس درس دوم

2

4

چهارم

 


طرح درس پیشنهادی روزانه علوم تجربی (طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی)

طرح درس پیشنهادی روزانه علوم تجربی (طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی)

طرح درس پیشنهادی روزانه علوم تجربی (طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی)

طرح درس پیشنهادی روزانه علوم تجربی  (طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی)

تعداد صفحه:4

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی

نام و نام خانوادگی:       نام مدرسه:       منطقه:   شهرستان: تهران     مقطع: دوره ی اول متوسطه پایه هشتم

درس: علوم تجربی                               عنوان درس: فصل 7 الفبای زیست فناوری       زمان تدریس: 50 دقیقه

 سال تحصیلی: 94- 93              از ص 52 الی ص 58 تا سر سلول ها تقسیم می شوند

طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم(عبور آسان)

طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم(عبور آسان)

طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم(عبور آسان)

طرح درس روزانه پیام های آسمانی پایه هفتم(عبور آسان)

تعداد صفحه:4

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

نام دبیر:                   بسمه تعالی                 تعداد دانش آموزان:

 

کتاب: پیامهای آسمانی هفتم         طرح درس  ، با بکار گیری روشهای فعال     مدت زمان تدریس:

 

موضوع درس: عبور آسان

  

خدایی شدن ، قربة الی الله.

 

هدف غایی

 

آشنایی دانش آموزان با  معاد و کارهای نیکی که باعث راحتی مرگ و زندگی می شوند.

 

هدف کلی

اهداف

دانش ؟آموز:

1-رفتار اشخاص بدرفتار و خوش اخلاق را بداند و بشناسد.

 

2-با چند نمونه از کارهایی که انجام آنها موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود آشنا شود.

3-اثرات صدقه را بداند.

3-کار کردن با کامپیوتر آشنا بااشد.

4- به سوالات خودت را امتحان کن پاسخ دهد.

5- تاثیر بد رفتاری با والدین را دریابد.

 

اهداف جزیی

 


طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم

طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم

طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم

طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

طرح درس سالانه زبان انگلیسی پایه هفتم

 

ماه

هفته

درس

شرح

مهر

اول

welcome

International words - Letters - Numbers - Colors and Classroom Objects - Let's know each other-(Workbook Activities).(Ps.1-5)

دوم

Lesson 1

Conversation: My Name - Practice 1:Greeting & 2: Introducing oneself (Ps.6 -7)(WB).

سوم

Lesson 1

Sounds & Letters: Literacy Skills: Identifying, saying, and writing (a,k,m).Spelling one' name (P. 8) (WB)-(Talk to your teacher)

چهارم

Lesson 1

Listening & Reading. Speaking & Writing. Your Conversation (P.9)(WB)

طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )

طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )

طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )

طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )

تعداد صفحه : 2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن :

نام درس: حرکت چیست  

هدف کلی: آشنایی با مفاهیم حرکت و کمیت هاي مربوط به آن 

هدف هاي جزئی هدف هاي رفتاري

دانش آموزان با خواندن این فصل باید بتوانند :

الف: دانش و مهارت:

1- عبارت حرکت در همه چیز و همه جا وجود دارد را با مثال هاي ساده بیان کنند.

2- با مفهوم مسافت و جا به جایی آشنا شوند و تفاوت آنها را به طور دقیق بیان کنند.

3- با تعریف تندي متوسط آشنا شوند و بتوانند از آن در حل مثالهاي مرتبط استفاده کنند.

4 -با مفهوم تندي لحظه اي آشنا شوند و با مثال هاي ساده اي بتوانند آن را بیان کنند.

5- با یکاهاي تندي شامل متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت آشنا شوند و نحوه تبدیل این دو یکا را به

یکدیگر بدانند.

6- با مفهوم سرعت لحظه اي آشنا شوند و بتوانند از آن در حل مثالهاي مرتبط استفاده کنند.

7 - با تعریف شتاب متوسط آشنا شوند و بتوانند از ان در حل مثالهاي مرتبط استفاده کنند.


طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی (عنوان درس:آشنایی با مفهوم چگالی)

طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی (عنوان درس:آشنایی با مفهوم چگالی)

طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی (عنوان درس:آشنایی با مفهوم چگالی)

طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی (عنوان درس:آشنایی با مفهوم چگالی)

تعداد صفحه :4

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن :

به نام خدا                (طرح درس روزانه بر اساس طراحی آموزشی برنامه درس ملی)               عنوان درس: (آشنایی با مفهوم چگالی)

ماده درسی: (علوم تجربی)                  پایه: (هفتم)                         زمان: (50 دقیقه)                       تهیه کننده...

اقدامات قبل از تدریس

راهبرد موضوع اصلی: زمان- تداوم- تغییر

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با مفهوم چگالی

اهداف آموزشی: یادآوری مفهوم جرم و حجم- نحوه‌ی محاسبه جرم و حجم (آشنایی با ابزار و وسایل اندازه گیری جرم و حجم)- آشنایی با مفهوم چگالی

حیطه ها و اهداف

انتظارات از دانش آموزان در این درس

عرصه ها

خدا

خود

دیگران

طبیعت

تعقل

1- به دلیل پیوستگی موضوع در مورد آنچه در گذشته راجع به جرم و حجم خوانده اند، تفکر مختصری داشته باشند و در گروه مرور کنند تا مطالب جدید را بهتر درک کنند.

2- در مورد مفهوم چگالی و ربط آن به دو کمیت جرم و حجم و مفهوم آنان تفکر کنند و به محیط اطراف خود تعمیم دهند.

 

 

*

*

ادیان

1- به بزرگی و عظمت خداوند متعال ایمان داشته باشند و بدانند هیچ کار خدا بی حکمت نخواهد بود.

2- نسبت به نتیجه آزمایشات که قرار است انجام شود، خوشبین باشند.

*

 

*

 

طرح درس پاداش بزرگ هدیه های آسمان ششم ابتدایی (روش تدریس:ایفای نقش)

طرح درس پاداش بزرگ هدیه های آسمان ششم ابتدایی (روش تدریس:ایفای نقش)

طرح درس پاداش بزرگ هدیه های آسمان ششم ابتدایی (روش تدریس:ایفای نقش)

طرح درس پاداش بزرگ هدیه های آسمان ششم ابتدایی (روش تدریس:ایفای نقش)

تعداد صفحه : 3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن :

طرح درس پاداش بزرگ هدیه های آسمان ششم ابتدایی (روش تدریس:ایفای نقش)

 

بسمه تعالی

عنوان تدریس: پاداش بزرگ             مدت تدریس:۴۵ دقیقه

پایه ومقطع:ششم ابتدایی             محل تدریس:کلاس درس

تعداد فراگیران:۲۰ نفر                             صفحه کتاب: ۴۶

نام مدرس:                                 روش تدریس:ایفای نقش

اهداف کلی:

آشنایی با احکام محرم ونامحرم

 

اهداف جزیی:

آشنایی با حد حجاب وفواید رعایت حجاب

آشنایی با افراد محرم ونامحرم فامیل

آشنایی با پیام قرآنی درباره رعایت حجاب


طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

 

سال تحصیلی:    

پایه: پنجم ابتدایی

نام درس: بخوانیم

نام آموزشگاه:  

نام آموزگار:

صفحه کتاب

عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

جلسه

هفته

ماهها

------

آشنایی با دانش آموزان

جلسه اول

 

هفته اول

مهـــر مــــا ه

2

درس اول -الهی

جلسه دوم

8

درس دوم –دوست صمیمی و دانا

جلسه اول

 

هفته دوم

------

پرسش و پاسخ کلاسی

جلسه دوم

14

درس سوم-کتاب های مرجع

جلسه اول

 

هفته سوم

 

انجام فعالیت های درس سوم

جلسه دوم

28

درس چهارم-سرودی برای پاکی

جلسه اول

 

هفته چهارم

 

انجام فعالیت های درس چهارم

جلسه دوم


طرح درس سالانه بنویسم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بنویسم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بنویسم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بنویسم پایه پنجم ابتدایی

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

سال تحصیلی

پایه: پنجم ابتدایی

نام درس: بنویسیم

نام آموزشگاه:

نام آموزگار:

صفحه کتاب

عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

جلسه

هفته

ماهها

---------

آشنایی با دانش آموزان

جلسه اول

 

هفته اول

مهـــر مــــا ه

----------

توضیحاتی کلی درباره کتاب

جلسه دوم

2

درس اول -الهی

جلسه اول

 

هفته دوم

2

درس اول -الهی

جلسه دوم

8

درس دوم –دوست صمیمی و دانا

جلسه اول

 

هفته سوم

8

درس دوم –دوست صمیمی و دانا

جلسه دوم


طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم 

 

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

 

سال تحصیلی: -

پایه: پنجم

نام درس: تاریخ

نام آموزشگاه:  

نام آموزگار:  

 

صفحه کتاب

عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

جلسه

هفته

ماهها

76

درس 1 ( ظهور اسلام)

 

جلسه اول

هفته اول

مهـــر مــــا ه

79

درس 2 (گسترش اسلام

 

جلسه اول

 

هفته دوم

----

عید سعید غدیر خم (تعطیل )                                  

 

جلسه اول

 

هفته سوم

83

درس 3 ( تشکیل حکومت اسلامی )

 

جلسه اول

 

هفته چهارم


طرح درس سالانه علوم پایه پنجم

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم

 

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

پایه پنجم

طرح سالانه علوم  

 

ماه

درس

جلسه

صفحه

چشــــم انداز به درس

مهر

اول

زنگ علوم

اول

3- 2

آزمایش زمان فرود آمدن فرفره ها به زمین با تغییر پهنای بال

دوم

6- 4

آزمایش تغییر بال فرفره

سوم

 

آزمایش تغییر بال و طول فرفره باهم

چهارم

 

حل تمرین از کتاب کار

پنجم

 

ارزشیابی پایانی

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

 

پایه پنجم

طرح سالانه فارسی

 

 

 

 

ماه

نام درس

درس

جلسه

رئوس فعالیت ها

مهر

ستایش

.

اول

تدریس شعر+ معنی واژگان + ذکر نکات دستوری شعر

تماشاخانه

1

اول

تدریس درس+درک متن

دوم

واژه آموزی(کلمات مخالف)+تمرین روخوانی+فعالیت 1 نوشتاری

سوم

آموزش لحن + تصویر خوانی و صندلی صمیمیت

چهارم

فعالیت 2 نوشتاری (درک متن)+ املا + شعر حفظی

پنجم

حفظ شعر+حل نتمرین هایی از کتاب کار(ارزشیابی)

ششم

فعالیت 4 نوشتاری(نگارش)+شعر حفظی

هفتم

فعالیت 5 نوشتاری(نگارش)+شعر حفظی

هشتم

املا تقریری+فعالیت املایی (ارزشیابی)

نهم

ارزشیابی پایانی- مدادکاغذی و فهرست وارسی

فضل خدا

2

اول

تدریس درس +درک متن

دوم

دانش زبانی(لحن و آهنگ)+شعرخوانی و صندلی صمیمیت+تمرین خواندن

سوم

فعالیت 1و 2نوشتاری+خواندن با لحن+املا شناختی

چهارم

حکایت و ضرب المثل +فعالیت 3 نوشتاری (درک متن)+ارزشیابی از کتاب خوانداری

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم 

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

پایه پنجم

کتاب قرآن

طرح درس سالانه قرآن

 

درس

جلسه

صفحه

رئوس فعالیت ها

 

1

اول

2- 1

یاد آوری قواعد سال گذشته

 

دوم

4-3

یادآوری نماز در قرآن + کار در کلاس(معنی لغات و عبارات)

 

سوم

6-5

قرائت از روی قرآن کامل + آموزش پیام قرآنی

 

چهارم

9-7

بررسی و حل تمارین انس با قرآن +تمرین و ارزیابی دوباره قواعد+ قرائت داوطلبانه آیات ص 9 + جمع بندی امتیازات

 

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم 

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

پایه پنجم

طرح درس سالانه اجتماعی

 

ماه

فصل

درس

جلسه

صفحه

چشم انداز

مهر

اول

اول

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

اول

5- 2

گفت و گو +حریم شخصی +ارتباط غیر کلامی

دوم

 

ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش آموزان + ارزشیابی از همه

دوم

احساسات ما

اول

10 -6

شادی، غم، اندوه و ترس

دوم

 

ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش آموزان + ارزشیابی از همه

سوم

همدلی با دیگران

اول

13- 11

مفهوم همدلی+ موسسات مربوطه

دوم

 

ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش آموزان + ارزشیابی از همه

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم

تعداد صفحه:2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

پایه پنجم

طرح سالانه هدیه های آسمانی

 

ماه

درس

جلسه

صفحه

رئوس فعالیت ها

مهر

اول

دسته گلی از آسمان

اول

8-6

تدریس درس+ برایم بگو

دوم

11-9

بررسیکنید+تدبر کنیم+ایستگاه تفکر+ بگرد و پیدا کن

سوم

11-6

بررسی با خانواده+ارزشیابی نهایی

دوم

تنها او

اول

14-12

تدریس درس+تدبر کنیم

دوم

16-15

ایستگاه خلاقیت+ببین و بگو +بگرد و پیدا کن

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم

تعداد صفحه: 3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

"   طرح درس  سالانه ریاضی  " 

  پایه :  پنجم ابتدایی                               

اهداف کلی درس

موضوع درس

شماره صفحه

فصل 1

هفته

ماه

یادآوری بر آموخته های قبلی

 آشنا شدن با اعداد و جدول ارزش مکانی

یاد آوری عدد نویسی و محاسبات عددی

4-1

اعداد و الگوها عددنویسی

 و الگوها

اول

 

مهر

معرفی طبقه میلیارد و ساختن مصداق

و درک درست از این طبقه

معرفی میلیارد

8-5

عددنویسی  و الگوها

دوم

آشنایی با اعداد مخلوط و جمع و تفریق آن

جمع و تفریق عددهای مرکب

12-9

عددنویسی  و الگوها

سوم

آشنایی با الگو های مربعی و مثلثی

و تعمیم دادن آن  به الگوی بعدی

الگوها

16-13

مرور فصل

چهارم


طرح درس سالانه علوم و فنون ادبی (هماهنگی پاره های کلام )

طرح درس سالانه علوم و فنون ادبی (هماهنگی پاره های کلام )

طرح درس سالانه علوم و فنون ادبی (هماهنگی پاره های کلام )

طرح درس سالانه علوم و فنون ادبی (هماهنگی پاره های کلام )

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه :

 

الف-   هدف كلي :آشنایی فراگیرندگان با پاره یا هجا  و واج  ،جداسازی هجاهای ابیات

 

 

ب - رئوس  مطالب :انواع هجاهای زبان فارسی  ،مصوت ها وصامت ها،هجای کوتاه وهجای بلند وهجای کشیده به چه صورتی هستند ؟

 

 


طرح درس روزانه فارسی پایه دهم(ادبیات غنایی)

طرح درس روزانه فارسی پایه دهم(ادبیات غنایی)

طرح درس روزانه فارسی پایه دهم(ادبیات غنایی)

طرح درس روزانه فارسی پایه دهم(ادبیات غنایی)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه :

 

 

 

 

طرح درس :فارسی دهم

موضوع درس :ادبیات غنایی

مدت جلسه :90دقيقه               

 

 

الف-   هدف كلي : آشنایی دانش آموزان با ادبیات غنایی

 

 

 

ب - رئوس  مطالب :   درس ششم :مهر ووفا – گنج حکمت :حقه راز

 

 

 

 

 

ج- هدفهاي جزئي :آموزش ادبیات غنایی :از عواطف واحساسات شاعر سخن می گوید مانند قالب شعری غزل وانگیزه غزل سرایی


طرح درس روزانه عربی پایه دهم (صِناعَةُ التَّلميعِ في الأدبِ الْفارِسيِّ)

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (صِناعَةُ التَّلميعِ في الأدبِ الْفارِسيِّ)

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (صِناعَةُ التَّلميعِ في الأدبِ الْفارِسيِّ)

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (صِناعَةُ التَّلميعِ في الأدبِ الْفارِسيِّ)

 

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه :

 

 

باسمه تعالي

نام منطقه:            

نام آموزشگاه :

نام كلاس: دهم

عنوان درس : صِناعَةُ التَّلميعِ في الأدبِ الْفارِسيِّ

نام دبير :    

 

 

 

مهارتهاي قبل تدريس

رئوس مطالب

آموزش اسم فاعل ومفعول وصيغه مبالغه

 

هدفهاي كلي درس

قرائت وترجمه درس « آشنايي باصنعت تلميع وقرائت درس وخواندن دسته جمعي شعر حافظ وسعدي همراه دانش آموزان با آهنگ ».                                                       خواندن حوارات «شِراءُ شَريحَةِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ(

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ)

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ)

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ)

طرح درس روزانه عربی پایه دهم (يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ)

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

متن نمونه :

 

 

نام منطقه:            

نام آموزشگاه :

نام كلاس: دهم

عنوان درس : يا مَنْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُهُ

نام دبير :   

 

 

 

مهارتهاي قبل تدريس

رئوس مطالب

آموزش جارومجرور  درجمله فعليه واسميه  وآموزش نون وقايه .............

 

هدفهاي كلي درس

قرائت وترجمه درس « آشنايي با شگفتي هاي دريا  ازجمله دلفين ها وتفاوت آنان با كوسه ها ............»       حِواراتٌ ) مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبالِ الْفُندُقِ(

هدف هاي رفتاري

 • قرائت وترجمه متن درس
 • آموختن الجارومجرور .......
 • يادگيري تغيير فعل به همراه حروف اضافه وتغييرمعناي فعل.
 • يادگيري نون وقايه وآمدن ضمير«ي » وفعل ونون ميان آنها براي سهولت
 • يادآوري مبتدا وخبر وفعل وفاعلدرجملات .
 • دانستن انواع خبر از جمله آمدن آن به شكل جارومجرور ........

طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)

طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)

طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)

طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی)

تعداد صفحه : 2

با فرست ورد و قابل ویرایش

متن نمونه :

 

 

طرح درس روزانه درس دین و زندگی دهم (پنجره ای روبه روشنایی) 

طرح درس روزانه             ماده درسی:دین وزندگی(   2)     مقطع تحصیلی:متوسطه        مدت جلسه:90دقیقه     نام ونام خانوادگی دبیر:

         موضوع درس:پنجره ای روبه روشنایی    پایه درسی:دهم        

رئوس مطالب:پنجره ای روبه روشنایی

چیدمان کلاس:گروهی

                                اهداف

                                                             مراحل تدریس

1-هدف کلی:دانش آموزان با حقیقت مرگ وزندگی ابدی  آشنا شوند.

1-برقراری ارتباط عاطفی؛حضور و غیاب و بررسی تکالیف

طرح درس روزانه تاریخ ادبیات ایران و جهان

طرح درس روزانه تاریخ ادبیات ایران و جهان

طرح درس روزانه تاریخ ادبیات ایران و جهان

 طرح درس روزانه تاریخ ادبیات ایران و جهان

تعداد صفحه : 2

با فرمت ورد و قابل و قابل ویرایش

متن نمونه :

 

 

 

 

طرح درس روزانه تاریخ ادبیات ایران وجهان

موضوع درس :عصر صائب                         مدت جلسه :90دقيقه             

 

 

الف-   هدف كلي : آشنایی با شعرعصرصائب

 

ب - رئوس  مطالب :  عصر صائب تبریزی یا دوره غزل گویی و مضمون آفرینی

 

 

ج- هدفهاي جزئي :  شناخت اشعار این دوره ،فکر و خرد وشعر وحشی بافقی ،شاعر سوز و گداز   - محتشم کاشانی ،پدر مرثیه سرایی

 

 

د- هدفهاي رفتاري : انتظار مي رود دانش آموزان پس از پايان درس بتوانند: اشعار وقلمرو فکری شاعران این عصر را انتخاب کنند .

 

وسنجش اشعار این دوره با دوره های دیگر

 


طرح درس سالانه فارسی پایه دهم

طرح درس سالانه فارسی پایه دهم

طرح درس سالانه فارسی پایه دهم

طرح درس سالانه فارسی پایه دهم

تعداد صفحه :4

با فرمت ورد و قابل ویرایش

متن نمونه:

 

 

 

  دهم        

  نام و نام خانوادگی                         تعداد فصل: 8           

   تعداد جلسه تا آخر سال:     28                                       

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز: مداد، خودکار، کتاب فارسی دهم، دفتر، ویدئو پروژکتور

هدف­های رفتاری و آموزشی

عناوین و رئوس مطالب

جلسه

هفته

ماه

توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی

تدریس ستایش،

تدریس درس اوّل  (چشمه) و کارگاه درس اوّل

1

اول

 

توانایی خوانش درست متن و تشخیص قلمروهای زبانی، ادبی و فکری در متن و آشنایی با مفهوم تربیتی درس و توانایی به کار گیری مفهوم تربیتی درس در زندگی عادی

حکمت و تدریس درس دوم

2

دوم

مهر

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم

 طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم

 طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم

تعداد صفحه: 3

  با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

متن نمونه:

به نام خدوند جان وخرد

 

 طرح درس سالانه علوم تجربی پایه نهم

موضوع تدریس

صفحه

 

ارزشیابی آغازین و گروه بندی دانش آموزان

 

 

فصل اول:نقش مواد در زندگی -برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند-جمع آوری اطالعات ص 2 – خودرا بیازمایید ص 3 آزمایش کنید و فکر کنید ص 3

3-1

 

فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند-برخی مواد نافلزند یا از نا فلزها ساخته شده اند. فکر کنید و گفت گو کنید ص 9 - فکر کنید و گفت و گو کنید ص 9 فکر کنید ص6

3-6

 

طبقه بندی عنصر ها -مدارهای الکترونی اتم ها –جدول تناوبی –فعالیت ص7 و گفت گو کنید ص 8

7-8

 

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (برنامه غذایی سالم)

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (برنامه غذایی سالم)

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (برنامه غذایی سالم)

پاورپوینت درس 3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (برنامه غذایی سالم)

درس سوم : برنامه غذایی سالم

تعداد اسلاید :  28 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس دوم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سبک زندگی)

پاورپوینت درس دوم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سبک زندگی)

پاورپوینت درس دوم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سبک زندگی)

پاورپوینت درس دوم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سبک زندگی)

درس دوم : سبک زندگی

تعداد اسلاید :  12 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سلامت چیست)

پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سلامت چیست)

پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سلامت چیست)

پاورپوینت درس 1 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (سلامت چیست)

درس اول : سلامت چیست؟

تعداد اسلاید :  19 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها)

پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها)

پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها)

 پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (انتقال اطلاعات در نسل ها)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 22 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است

 

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید 

شامل:

گفتار 1 - مفاهیم پایه

گفتار 2 - انواع صفات

 

 

اگرمشکلی در خرید داشتین میتونین از مرورگر(فایرفاکس ,اکسپلورر یا کروم)استفاده کنید و یا بانک عامل خود راتغییر دهید


پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی)

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی)

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی)

 پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم (مولکول های اطلاعاتی)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 40 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.

 

با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان  با ظرافت خاص جمع آوری شده است

 

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید 

شامل:

گفتار 1 - نوکلئیک اسید ها

گفتار 2 - همانند سازی دنا

گفتار 3 - پروتئین ها

 

 

 

 

 

اگرمشکلی در خرید داشتین میتونین از مرورگر(فایرفاکس ,اکسپلورر یا کروم)استفاده کنید و یا بانک عامل خود راتغییر دهید


پاورپوینت درس 5 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (قدرت پرواز)

پاورپوینت درس 5 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (قدرت پرواز)

پاورپوینت درس 5 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (قدرت پرواز)

پاورپوینت درس 5 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (قدرت پرواز)

درس پنجم: قدرت پرواز

تعداد اسلاید : 27 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس 4 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (فقط برای او)

پاورپوینت درس 4 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (فقط برای او)

پاورپوینت درس 4 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (فقط برای او)

پاورپوینت درس 4 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (فقط برای او)

درس چهارم :فقط برای او

تعداد اسلاید : 23اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس 3 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (توحید و سبک زندگی)

پاورپوینت درس 3 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (توحید و سبک زندگی)

پاورپوینت درس 3 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (توحید و سبک زندگی)

ایجاد محصول جدید

پاورپوینت درس 3 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (توحید و سبک زندگی)

درس سوم : توحید و سبک زندگی

تعداد اسلاید : 23 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس 2 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (یگانه بی همتا)

پاورپوینت درس 2 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (یگانه بی همتا)

پاورپوینت درس 2 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (یگانه بی همتا)

پاورپوینت درس 2 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (یگانه بی همتا)

درس دوم: یگانه بی همتا

تعداد اسلاید : 23 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس 1 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (هستی بخش)

پاورپوینت درس 1 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (هستی بخش)

پاورپوینت درس 1 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (هستی بخش)

پاورپوینت درس 1 دین و زندگی(3) پایه دوازدهم (هستی بخش)

درس اول: هستی بخش

تعداد اسلاید : 22 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 پایه یازدهم (ظهور و گسترس تمدن ایرانی اسلامی)

پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 پایه یازدهم (ظهور و گسترس تمدن ایرانی اسلامی)

پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 پایه یازدهم (ظهور و گسترس تمدن ایرانی اسلامی)

پاورپوینت درس نهم تاریخ 2 پایه یازدهم (ظهور و گسترس تمدن ایرانی اسلامی)

درس 9: ظهور و گسترس تمدن ایرانی اسلامی

تعداد اسلاید : 23 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس هفتم تاریخ 2 پایه یازدهم انسانی(جهان درعصر خلافت عباسی)

پاورپوینت درس هفتم تاریخ 2 پایه یازدهم انسانی(جهان درعصر خلافت عباسی)

پاورپوینت درس هفتم تاریخ 2 پایه یازدهم انسانی(جهان درعصر خلافت عباسی)

پاورپوینت درس هفتم تاریخ 2 پایه یازدهم (جهان درعصر خلافت عباسی)

درس هفتم : جهان درعصر خلافت عباسی

تعداد اسلاید : 48 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس هشتم تاریخ 2 پایه یازدهم (اسلام در ایران,زمینه ظهور تمدن ایرانی-اسلامی)

پاورپوینت درس هشتم تاریخ 2 پایه یازدهم (اسلام در ایران,زمینه ظهور تمدن ایرانی-اسلامی)

پاورپوینت درس هشتم تاریخ 2 پایه یازدهم (اسلام در ایران,زمینه ظهور تمدن ایرانی-اسلامی)

پاورپوینت درس 8 تاریخ 2 پایه یازدهم (اسلام در ایران,زمینه ظهور تمدن ایرانی-اسلامی)

درس هشتم :اسلام در ایران,زمینه ظهور تمدن ایرانی-اسلامی

تعداد اسلاید : 24 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس ششم تاریخ 2 پایه یازدهم (امویان بر مسند قدرت)

پاورپوینت درس ششم تاریخ 2 پایه یازدهم (امویان بر مسند قدرت)

پاورپوینت درس ششم تاریخ 2 پایه یازدهم (امویان بر مسند قدرت)

پاورپوینت درس ششم تاریخ 2 پایه یازدهم (امویان بر مسند قدرت)

درس 6 : امویان بر مسند قدرت

تعداد اسلاید : 46 اسلاید 

 

 

ویژگی های این پاورپوینت:

قابل ویرایش بودن پاورپوینت

در این پاورپوینت تمام موضوعات منطبق با کتاب درسی به بهترین وجه در کنار هم قرار گرفته اند.

از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر استفاده شده است.

در این پاورپوینت ما مطالب را به صورت بسیار زیبا برای شما آموزش داده ایم.

 اگر قصد ارائه در کلاس یا تدریس دارید بسیار مناسب می باشد.


پاورپوینت درس 1 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه)

پاورپوینت درس 1 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه)

پاورپوینت درس 1 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه)

پاورپوینت درس 1 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه)

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 62 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

درس اول

«حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه»

موضوعات درس

1- بنیاد سلسله‌ی قاجار

2- تلاش برای اعاده‌ی حاکمیت ایران بر قفقاز

3- هجوم سیاسی نظامی استعمارگران اروپایی به ایران

4- جنگ هرات

 

 


پاورپوینت درس 2 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوران ناصرالدین‌شاه)

پاورپوینت درس 2 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوران ناصرالدین‌شاه)

پاورپوینت درس 2 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوران ناصرالدین‌شاه)

پاورپوینت درس 2 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوران ناصرالدین‌شاه)

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 48 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

درس دوم

«دوران ناصرالدین‌شاه»

موضوعات درس

1- صدارت امیرکبیر

2- واگذاری امتیازات به بیگانگان

الف: امتیاز رویتر 

ب: امتیازلاتاری

پ: نهضت تحریم تنباکو

 


پاورپوینت درس 3 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (زمینه‌های مشروطه)

پاورپوینت درس 3 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (زمینه‌های مشروطه)

پاورپوینت درس 3 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (زمینه‌های مشروطه)

پاورپوینت درس 3 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (زمینه‌های مشروطه)

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 51 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

درس سوم

«زمینه‌های مشروطه»

موضوع درس: زمينه‌هاي نهضت مشروطه

1- از دست رفتن سرزمین‌هایی از چهارسوی ایران

2- غلبه استعمار بر مملکت

 

3- استبداد دستگاه حاکم

4- مخالفت‌های مردم و علما در مقابل استبداد و استعمار


پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزی نهضت مشروطه)

پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزی نهضت مشروطه)

پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزی نهضت مشروطه)

پاورپوینت درس 4 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزی نهضت مشروطه)

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 62 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

درس چهارم

«آغاز حرکت مردم عليه استبداد و پيروزی نهضت مشروطه»

1- مظفرالدين شاه

2- حوادثی که منجر به پيروزی نهضت مشروطه شد

3- تحصن در سفارت انگليس

4- پيروزی نهضت و تشکيل مجلس شورای ملي


پاورپوینت درس 5 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (مشروطه در دوره محمدعلی‌شاه)

پاورپوینت درس 5 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (مشروطه در دوره محمدعلی‌شاه)

پاورپوینت درس 5 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (مشروطه در دوره محمدعلی‌شاه)

پاورپوینت درس 5 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (مشروطه در دوره محمدعلی‌شاه)

 

 

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 66 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

1- محمدعلی شاه

2- مشکلات نظام مشروطه

3- اهداف انگلستان و روسیه برای مداخله در نهضت مردم

4- قرارداد 1907

5- اقدام انقلابی مردم و مجلس

6- به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر

7- مقاومت مردم

 


پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوره دوم مشروطه)

پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوره دوم مشروطه)

پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوره دوم مشروطه)

پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (دوره دوم مشروطه)

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 88 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

 


پاورپوینت درس 7 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هفتم کودتای 1299 ش)

پاورپوینت درس 7 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هفتم کودتای 1299 ش)

پاورپوینت درس 7 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هفتم کودتای 1299 ش)

پاورپوینت درس 7 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هفتم کودتای 1299 ش)

 

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 48 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

1- اهمیت ایران برای انگلستان

2- تسلط انگلستان بر نیروی نظامی ایران

3 – قرارداد 1919 م

4- کودتای 1299 ش

5- عاملان کودتا

6- چگونگی اجرای کودتا


پاورپوینت درس 8 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هشت رضاخان؛تثبیت قدرت )

پاورپوینت درس 8 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هشت رضاخان؛تثبیت قدرت )

پاورپوینت درس 8 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هشت رضاخان؛تثبیت قدرت )

پاورپوینت درس 8 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هشت رضاخان؛تثبیت قدرت )

 

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 62 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

1- سقوط کابینه ی سیاه

2- دولت های ناپایدار

3 – نخست وزیری رضاخان

4- قدرت طلبی به اسم جمهوری خواهی

5- بر کناری سلسله ی قاجار و تغییر سلطنت

6- نقش شرایط داخلی ایران در به سلطنت رسیدن رضاخان

 


پاورپوینت درس 9 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس نهم ویژگی های حکومت رضا شاه )

پاورپوینت درس 9 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس نهم ویژگی های حکومت رضا شاه )

پاورپوینت درس 9 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس نهم ویژگی های حکومت رضا شاه )

پاورپوینت درس 9 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس نهم ویژگی های حکومت رضا شاه )

 

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 61 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

قسمتی از متن اسلاید :

1- ویژگی‌های حکومت رضاشاه

2- تغییر کلاه و لباس

وینت درس 9 تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (درس هفتم کودتای 1299 ش)

 

 

 

این پاورپوینت آموزشی , جذاب و قابل ویرایش در 48 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. 

 

 

 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

 

با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با کتاب درسی جدید

 

قسمتی از متن اسلاید :

 

1- ویژگی‌های حکومت رضاشاه

 

2- تغییر کلاه و لباس

 

3 – کشف حجاب