دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :2

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

 

طرح درس روزانه با دوستانم هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی ) روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ(

نام درس : با دوستانم                     روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ

اهداف کلی :

ایجاد پیوند میان زیبایی های طبیعت و مهربانی اطرافیان

اهداف جزئی :

۱ـ آشنایی با طبیعت

۲ـ آشنایی با محبت های خداوند

۳ـ آشنایی با آفریده های خوب خداوند

اهداف رفتاری

۱ـ درک مهربانی و محبت خداوند ( نگرش )

۲ـ مشاهده و تشخیص نمونه هایی از محبت های خداوند و محبت های اطرافیان ( دانش)