طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم

تعداد صفحه:3

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی از متن:

 

 

 

پایه پنجم

طرح سالانه فارسی

 

 

 

 

ماه

نام درس

درس

جلسه

رئوس فعالیت ها

مهر

ستایش

.

اول

تدریس شعر+ معنی واژگان + ذکر نکات دستوری شعر

تماشاخانه

1

اول

تدریس درس+درک متن

دوم

واژه آموزی(کلمات مخالف)+تمرین روخوانی+فعالیت 1 نوشتاری

سوم

آموزش لحن + تصویر خوانی و صندلی صمیمیت

چهارم

فعالیت 2 نوشتاری (درک متن)+ املا + شعر حفظی

پنجم

حفظ شعر+حل نتمرین هایی از کتاب کار(ارزشیابی)

ششم

فعالیت 4 نوشتاری(نگارش)+شعر حفظی

هفتم

فعالیت 5 نوشتاری(نگارش)+شعر حفظی

هشتم

املا تقریری+فعالیت املایی (ارزشیابی)

نهم

ارزشیابی پایانی- مدادکاغذی و فهرست وارسی

فضل خدا

2

اول

تدریس درس +درک متن

دوم

دانش زبانی(لحن و آهنگ)+شعرخوانی و صندلی صمیمیت+تمرین خواندن

سوم

فعالیت 1و 2نوشتاری+خواندن با لحن+املا شناختی

چهارم

حکایت و ضرب المثل +فعالیت 3 نوشتاری (درک متن)+ارزشیابی از کتاب خوانداری